Toggle Menu

.....

 

 

Egmond-Binnen is één van de drie "Egmonden": Egmond op Zee, Egmond-Binnen en Egmond op den Hoef.

 

Geschiedenis

Naamgeving
De naam ‘Egmond’ neemt in de geschiedenis van de lage landen een zeer belangrijke plaats in. Er wordt wel eens gezegd dat ‘Egmond’ kan worden beschouwd als de bakermat van Holland.
In de 8e eeuw verrees een stenen klooster in Egmond-Binnen, dat zich uitbreidde tot het grote en historisch bekende klooster (abdij) der Benedictijner orde. Dat klooster werd rond 1570 tijdens de Tachtigjarige Oorlog geplunderd en daarna aan vernietiging overgelaten.

Abdij van Egmond
Egmond-Binnen dankte zijn opkomst grotendeels aan de abdij, die met hulp van graaf Dirk II van Holland omstreeks 950 werd gesticht. Deze abdij verving een houten kapel, die kort daarvoor was gesticht door graaf Dirk I van Holland. Deze houten kapel was bedoeld als erewacht bij de relikwieën van Sint Adelbert. Toenemende onveiligheid in die dagen maakte het noodzakelijk de houten kapel door een stenen kloostergebouw te laten vervangen. Bij die gelegenheid werden de aanwezige nonnen overgeplaatst naar Bennebroek en deden monniken hun intrede.
In 1567 werd de abdij door krijgsvolk van Hendrik van Brederode geplunderd, waarna verschillende monniken vertrokken. De kostbare abdijbibliotheek werd in 1572 door het krijgsvolk van Diederik van Sonoy vernield en tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 viel de abdij nogmaals ten prooi aan het oorlogsgeweld.

Van heerlijkheid tot graafschap1)
De heerlijkheid Egmond is in de 10e eeuw ontstaan uit een gift van graaf Dirk II van Holland aan de abdij van Egmond. Deze gift bestond uit de twee grafelijke (landgoederen) van Arem (Egmond) en van Rinnegom. De abt van de abdij ontving hierbij de hoge en lage jurisdictie. Na eeuwen van geschil kregen de heren van het geslacht Van Egmond, die sinds de 12e eeuw het advocaat- of beschermheerschap over de abdij uitoefenden, in 1437 de heerlijke rechten in erfelijke leen van de abdij.
In 1486 verhief keizer Maximiliaan van Oostenrijk de vrije heerlijkheid Egmond tot graafschap. Het gebied van dit graafschap omvatte Egmond-Binnen en Egmond aan Zee. Door erfopvolging kwam het graafschap toe aan Lamoraal I van Gavere, Graaf van Egmont. Deze werd in 1568 met Graaf van Hoorne op de markt in Brussel onthoofd, waarna zijn goederen verbeurd werden verklaard. Pas na de Vrede van Gent in 1576 kwam zijn zoon Philips weer in het bezit van het graafschap.

1)In 1486 verhief keizer Maximiliaan van het Heilige Roomse Rijk de vrije heerlijkheid Egmond tot graafschap en omvatte Egmond-Binnen en Egmond aan Zee.


Slot Egmond

In Egmond aan de Hoef stond het slot van de heren van Egmond. Hoewel al in 1080 met de bouw begonnen was, werd het pas in 1307 voltooid. Acht jaar later, in 1315, brandden de Friezen het al plat, maar kon kort daarna weer hersteld worden.
Er bleven aanvallen gedaan worden op het slot. In 1517 verdedigde heer Jan van Wassenaar het kasteel met succes tegen de Gelderse Friezen. Maar tijdens de Opstand zestig jaar later werd het kasteel alsnog verwoest op last van Diederik van Sonoy in 1574. Hij wilde daarmee voorkomen dat de aanwezige Spaanse troepen zich daarin niet zouden verschansen. Na die verwoesting is het niet meer hersteld, zij het dat jonkheer Johan Egidius van Egmond van

Civiel- en strafrecht

Recht voor de Raadrechtspraak voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland in het midden van de vijftiende eeuw.

"Het Hof van Holland, ook wel Raad van Holland of Hof van Holland, Zeeland (en West-Friesland) genoemd, was een instelling met voornamelijk raadslieden die de landsheer, de graaf van Holland bijstond bij het uitoefenen van zijn gezag in het graafschap Holland. In specifieke zin wordt deze naam ook gebruikt voor het hoogste gerechtshof in het graafschap Holland. (..) "

[Bron: ►Regionaal Archief Alkmaar]

 

......

►TERUG NAAR HET BEGIN (►BACK TO START)

detail uit de kaart van Joost Jansz Beeldsnijder uit de periode 1575-1608: de drie Egmonden (klik op de kaart voor de complete kaart)

►TERUG NAAR HET BEGIN (►BACK TO START)

Familieleden in de genealogiën, die geboren(*) of gedoopt(~) werden, gewoond hebben, gehuwd zijn (X) of overleden(†) zijn in deze plaats, gesorteerd naar datum:

naam, roepnaam gez. voorouder met Marcel Tromp datum of periode adres
►Duinmeijer (Duijnmeijer), Jacob Jansz (Jaap Jan) voorvader *±1590, † vóór 22.07.1654 woonhuis met erf aan de duinrand, klik ►hier
►van Duijn, Pieter Jacobsz voorvader *±1625, † vóór 1696  
►Duijn, Engel Pietersz voorvader *±1675