Toggle Menu
  • HOME

Bijzonderheden

De Republiek der Verenigde Nederlanden was tussen 1588 en 1795 een confederatie/statenbond met trekken van een defensieverbond en een douane-unie. Ze besloeg grotendeels het grondgebied van het huidige Nederland. Zij verwierf in de 17e eeuw grote politieke en economische macht en speelde geruime tijd een hoofdrol op het wereldtoneel. Het einde kwam met de inval van Frankrijk in 1793-1795, al was de neergang eerder ingezet. De Republiek bestond uit acht soevereine staten: Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland en Drenthe. Elke staat bestuurde het eigen gebied. Vertegenwoordigers van zeven staten (Drenthe viel hierbuiten) stuurden hun vertegenwoordigers naar de Staten-Generaal in Den Haag. Gebiedsdelen die zich buiten de acht provinciën bevonden maar tot het grondgebied van de confederatie behoorden, de zogenaamde generaliteitslanden, bevonden zich grotendeels in wat nu Zeeuws-Vlaanderen is, de huidige Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en in het zuidoosten van de huidige provincie Groningen.

De Statenvlag, in mindere mate de Staatsche vlag genoemd, is een Nederlandse historische vlag. Ze werd tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk ingevoerd als officiële vlag van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en kreeg in 1664 als officiële naam Statenvlag. De vlag was echter al lang voor de Nederlandse staatsvorming in gebruik onder de naam Hollandsche Vlag, als 'volksvlag'.

Omdat een Nederlandse Leeuw een alom herkend en gerespecteerd heraldisch motief was werd in 1584 voor een leeuw gekozen. Deze nieuwe Generaliteitsleeuw mocht uiteraard niet te veel op een van de wapens van de afzonderlijke gewesten lijken. Als model werd het wapen van Holland gekozen, dat nu het meest invloedrijke opstandige gewest was (Brabant en Vlaanderen werden zwaar belegerd door de Spanjaarden en vielen in 1585 volledig in Spaanse handen). Het wapen van Holland werd omgekeerd zodat een gouden leeuw op een rood veld ontstond. Deze leeuw kreeg een pijlenbundel en een zwaard, het zwaard ontleend aan het helmteken van Karel V in zijn zegel als "Heer der Nederlanden" en de pijlenbundel als symbool van eendracht. Hun soevereiniteit benadrukten de " Hoogmogende heren" van de Staten Generaal door een koningskroon op hun wapen te plaatsen. De pijlen werden voortaan naar boven gericht afgebeeld; het aantal bleef lange tijd 17, ondanks dat de Unie van Utrecht in het begin 11 gewesten telde, na de val van Antwerpen in 1585 nog 6 en na de Reductie van Groningen 7. Pas in 1606 werd het aantal pijlen op het wapen vastgesteld op 7, maar het zegel bleef tot 1795 17 pijlen verbeelden.

[Bron: ►wikipedia]

Specifics

The Republic of the United Netherlands between 1588 and 1795 was a a confederation with a defense alliance and a customs union. They largely covered the territory of the present Netherlands. It acquired in the 17th century major political and economic power and was a major player on the world stage. The end came with the invasion of France in 1793-1795, though the decline was previously deployed. The Republic consisted of eight sovereign states: Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland and Drenthe. Each state controlled its own territory. Representatives from seven states (Drenthe fell out here) sent their representatives to the States-General in The Hague. Territories that were outside the eight provinces but belonged to the territory of the confederation, called Generality Lands, found themselves largely in what is now Zeeland Flanders, the current Dutch provinces of North Brabant, Limburg and in the southeast of the province of Groningen .

The flag of the republic is a historical Dutch flag. It was during the first Stadholderless period introduced as the official flag of the Dutch Republic in 1664 and was officially called States Flag. The flag was long for the Dutch state in use by Holland.

Because a Dutch Lion was a widely recognized and respected heraldic motif, it was chosen as such in 1584. Of course this lion should not be recognisable as one of the weapons of the individual regions. The weapon of Holland was elected as template, it was now the most influential rebel region (Brabant and Flanders were heavily besieged by the Spaniards in 1585 and fell completely in Spanish hands). The Holland weapon was reversed so that a gold lion on a red field arose. This lion has a bundle of arrows and a sword in its hands. The sword choosen as existing on the helmet of Charles V in its seal as "Lord of the Netherlands" and the bundle of arrows as a symbol of unity. Their sovereignty emphasized the States General the "mightiness gentlemen" by placing a royal crown on their arms. The arrows were displayed now facing up; the number was 17 for a long time, despite the fact that after the fall of Antwerp in 1585, the Union of Utrecht consisted at its start of 11 regions, than 6 and later 7. Only in 1606 the number of arrows on the weapon was set at 7 but the seal was imagining until 1795 17 arrows.
[Source: ►wikipedia]

►TERUG NAAR HET BEGIN (►BACK TO START)

acht soevereine staten en zeven staten met vertegenwoordigers in de Staten-Generaal (Drenthe deed daar niet aan mee)
vanaf 1713: uiteindelijk staatsgebied der Republiek

►TERUG NAAR HET BEGIN (►BACK TO START)