Toggle Menu
Zijn eerste vrouw is met 28 jaar gestorven in 1733: hij heeft met haar 3 kinderen gekregen waaronder onze voorvader Dirk.. Van zijn tweede huwelijk in 1734 zijn geen nakomelingen bekend. Zijn tweede echtgenote stierf in 1748. Hij is voor de derde keer getrouwd in 1752 en uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren.
His first wife was 28 years as she died in 1733, he has got three children from her amongst them my ancestor Dirk. From his second marriage in 1734 there are no known descendants. His second wife died in 1748. He married for the third time in 1752, and from this marriage two children were born.

 

 

Woonplaats en beroep
(residence and occupation)

Uit de publicatie ►De boerderijen in de Breesaap is bekend dat Wouter in 1732 woonde in De Breesaap te Velsen op de boerderij "De Nieuwe Landbouw". Hij had deze boerderij in 1728 gekocht van zjin moeder die net een jaar daarvoor weduwe was geworden. 2. Volgens het register van borgtochten te Velsen is hij per 1-5-1753 verhuisd naar Heemskerk met zijn derde vrouw Aagje Garbrants. Op 4 juli 1753 draagt hij zijn boerderij "de Nieuwe Landbouw", liggende in de Breesaap onder Velsen over aan zijn zoon Dirk.1
The publication ►De boerderijen in de Breesaap (the farms in "De Breesaap") shows that Wouter lived in the Breesaap Velsen in 1732 on the farm "De Nieuwe Landbouw" ("The New Agriculture").He had bought this farm in 1728 from his mother who had been widowed just one year before.2According to the register of bails (Velsen), he moved on May 1st, 1753 to Heemskerk with his third wife Aagje Garbrants.On July 4, 1753 he transferred his farm "The New Agriculture", lying in the Breesaap under Velsen to his son Dirk.1

 

1 Oud Rechterlijk Archief, Velsen, 7 juli 1753
2 Oud Rechterlijk Archief, Velsen, 9 mei 1728

Bijzonderheden
(particulars)

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, #942, Schepenrol, Velsen, 8 oct. 1727:
Aalbert Aelbertz van Castricum, gewesen dienstknegt van Wouter Engelz, eijsser, contra denzelven Wouter Engelz, woonende aan Velzerduijn, gedaagde.
[Conflict over aantal gewerkte dagen; schepenen veroordelen de gedaagde tot het volle geeiste bedrag, minus 1 dag, plus de kosten].1

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 30 juni 1728:
Guertie Wouterz, Weduwe en geinstitueerd erfgenaam van Engel Pieterz van Duijn wonende alhier,
ingevolge den Testamente gepasserd voor den notaris Abraham van Kalker dd 9 nov.172?,
ten deezen geadsisteerd met Jan Jacobsz de Wilde als haar gees.... voogd in deezen,
verkoopt aan haar zoon Wouter Engelz van Duijn de opstal van een woning staande in Breesaep
op de grond van de WelEd: gestr. Hr.G:Corver, Heere van Velzen onder Zandpoort, zijnde dese opstal belast met jaarlijxe erfpagt van 't Noorduijn
met de somma van f4:12:0.1

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, #943, Schepenrol, Velsen, 31 dec. 1729, fol.40:
Regtdag: Abraham van Kalker, secretaris tot Velsen, contra Wouter Engelz en Pieter Engelz, woonende alhier.
[Wouter en Pieter Engelz, als borgen van Rijk Pas uit Beverwijk, die de door hem gekochte wagen niet heeft betaald, worden gemaand deze rekening ad f 20.14.- alsnog te betalen. In de kantlijn staat vermeld : "deese saak is aff"]1

NOTARIS AKTE (Voogdij), Velsen, 10 feb.1734 (Abraham van Kalker): Wouter Engelsz Duijn, weduwnaar en boedelhouder van Maartie Corneliz Hogewater benoemt tot voogden over zijn drie minderjarige kinderen, met name Jan, Cornelis en Dirk Wouterz Duijn, bij zijn overleden huisvrouw verwekt, Pieter Duijn, des comparants broeder, wonende te Beverwijk en Cornelis Knaap, wonende alhier.1

Rechtszaak in 1740


In 1740 raakte Wouter betrokken bij een protest over het verleggen van een weg : de eigenaar van een hofstede "Schoonenberg" wilde een weg (die over zijn grondgebied liep) verleggen naar een ander tracé. Dirk en zijn medestrijders maakten hiertegen bezwaar omdat die weg al vanouds werd gebruikt van en naar Velserbroek en van oudsher een deel was geweest van de Adrichemmerhoijwech, waarover het geoogste hooi werd vervoerd naar de boerderijen gelegen aan de Adrichemerduinen en de Breesaap. Veel boeren in de Breesaap hadden landerijen in Velserbroek. ►OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 10 sept.1740l

Partner en gezin (partner and family)

X(....)<Partner>(*....)

  1. kind1
  2. kind2

Nakomelingen van (descendants of) <naam>, status <datum>, gesorteerd per generatie (sorted per generation)

 

1 Hendrik Willemzn Duijn
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-06-2014 11:11

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Wouter neemt van zijn moeder haar huis in de Breesaap over (boerderijwoning "De Nieuwe Landbouw"?). De prijs is een lijfrente op haar leven van ƒ35 per jaar (koopkrachtwaarde 2017: €410). Zie ook de ►transportakte voor Schout en Schepenen.
Wouter takes over his mother's house in Breesaap (farm house "The New Agriculture" ?). The prize is an annuity on her life of ƒ35 per year (purchasing power 2017: € 410). See also the ► Transport Act on June 30, 1728 for the magistrate.
De boerderijen: 1 De Windhond 2 Boschlust 3 Weltevreden 4 Schapenlust 5 Onrust 6 De Nieuwe landbouw 7 Kalkoven
Wouter kocht in 1728 van zijn moeder (weduwe) de boerderij nummer 6 "De Nieuwe Landbouw".
[Beeld: Ledenbulletin 30 van het Historisch genootschap Midden Kennemer-Land, 2006, Jan Morren, "De Adrichemer- en Breesaapertienden"]
.
.
Nakomelingen van ►Jacob Pietersz Duinmeijer uit Egmond-Binnen die zich in de Breesaap hebben gevestigd. Wouter kocht in 1728 van zijn moeder (weduwe) de boerderij nummer 6 "De Nieuwe Landbouw", welke tot 1823 in bezit geweest is van zijn nakomelingen.

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van Wouter Engelszn Duijn

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte ►Wouter Duijn ± 1699  
  1700 Filips V koning van Zuidelijke Nederlanden
  08-03-1702 Overlijden Willem III
  1702 Begin Tweede stadhouderloze tijdperk
Geboorte toekomstige 1e echtgenote Maartje Hogewater ± 1705  
  1709 Hermanus Boerhaave benoemd tot hoogleraar in botanie en geneeskunde te Leiden
  01-09-1711 Geboorte Willem IV
  1713 Keizer Karel VI vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1713 Vrede van Utrecht , zuidelijke Nederlanden naar Oostenrijk
Geboorte toekomstige 2e echtgenote Maartje Binkert < 1714  
Geboorte toekomstige 3e echtgenote Aagje Garbrands < 1717  
Huwelijk ►Wouter Duijn en Maartje Hogewater ± 1720  
Geboorte Engel Duin ± 1723  
Geboorte ►Dirk Duin ± 1725  
Geboorte Jan Duyn ± 1729  
Overlijden 1e echtgenote Maartje Hogewater 09-03-1733  
Huwelijk(2) ►Wouter Duijn en Maartje Binkert 14-02-1734  
  25-03-1734 Huwelijk Willem IV en Anna van Hannover
  1740 Keizerin Maria Theresia vorstin van Zuidelijke Nederlanden
  1741 Karel van Lotharingen landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
  1747 Einde Tweede stadhouderloze tijdperk
  02-05-1747 Willem IV Stadhouder Republiek der Verenigde Provinciën
Geboorte kleinzoon Hendrik Duijn van Wouter ± 1748  
  08-03-1748 Geboorte Willem V
Overlijden 2e echtgenote Maartje Binkert ± 19-11-1748  
Huwelijk ►Dirk Duin en Elisabeth Tielens 26-04-1750  
Huwelijk Jan Duyn en Grietje Cos 25-04-1751  
  22-10-1751 Overlijden Willem IV
Geboorte kleinzoon Engel Duijn van Jan ± 03-02-1752  
Huwelijk(3) ►Wouter Duijn en Aagje Garbrands 06-08-1752  
Geboorte kleinzoon Cors Duin van Jan ± 08-05-1753  
Geboorte Engelmund Duijn ± 27-09-1754  
Geboorte kleindochter Maartje Duijn van Jan ± 28-11-1754  
Geboorte kleinzoon Cornelis Duin van Dirk ± 1755  
Geboorte kleinzoon Wouter Duin van Dirk ± 1756  
Overlijden ►Wouter Duijn > 1756  

►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL)