bescherming persoonsgegevens

Dit deel van de website kan foto’s, documenten etc bevatten die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het Portretrecht en het Autersrecht kunnen vallen. Verspreid daarom deze documenten a.u.b. niet aan een groter publiek als niet zeker is dat dit de instemming heeft van mogelijk betroffene(n). Foto's vanaf ± 1975 worden slechts getoond met de toestemming van de rechthebbende(n), tenzij de afgebeelde persoon de foto zelf in het openbare gedeelte van Facebook heeft geplaatst. Foto's van personen die nog minderjarig zijn op het moment van publicatie worden in principe niet getoond.

 • AVG: alleen van overleden personen worden de persoonsgegevens worden gepubliceerd.
 • Portretrecht: een foto van een overledene mag pas 10 jaar na diens overlijden worden openbaar gemaakt zonder toestemming van de nabestaanden.
 • Auteursrecht: het auteursrecht van de fotograaf geldt tot 70 jaar na diens overlijden.

overige publikatiebeperkingen

Een persoon wordt in het publieke deel van deze website alléén gepubliceerd als:

 • van hij/zij bekend is overleden te zijn, en indien dat niet bekend is:
 • zijn/haar geboortedatum meer dan 110 jaar geleden is,
 • óf de huwelijksdatum/relatiedatum meer dan 85 jaar geleden is.

In een overzicht van nakomelingen moeten bovendien zijn (voor)ouders gepubliceerd kunnen worden: is dit niet het geval dan wordt de persoon in kwestie ook niet gepubliceerd.

Een echteno)o)t(e) die niet gepubliceerd zal worden volgens bovenstaande criteria wordt aangegeven als "onbekende relatie".

privacy protection

This part of the website may contain images, documents etc. defined in the Dutch Data Protection Act and in the Dutch Portrait Act. Therefore please donot distribute these documents to a wider audience as long as you are not sure that it has the consent of a potentially affected party. Photos from ± 1975 are shown only with the permission of the owner (s), unless the person depicted in the photo has placed himself/herself the picture in the public part of Facebook. Pictures of persons who are under age at the time of publication are not published.

 • Dutch Data Protection Act: only data of deceased individuals may be published.
 • Dutch Portrait Act: a photo of a deceased person may be disclosed only 10 years after his death without the consent of the person's descendants.
 • Dutch copyright: the copyright of the photographer is valid until 70 years after his death.

other publication constraints

A person will only be published in the public part of this web site if:

 • he/she is known to be deceased, if not:
 • his / her birth date is more than 110 years ago,
 • or the wedding date or start of the realtion is more than 85 years ago.

In an offspring review, a person will not be published if one or more of his/her ancestors are excluded from publication.

A partner who is excluded from publication is indicated as "unknown relationship".