Toggle Menu

alle voorouders (all ancestors)


▼Duinmeijer - Coorffmaker
▼van 't Duijn - Coopman
▼Duijn - Havicq
▼Duijn - Hogewater
▼Duin - Tielens
▼Duijn - van der Moeren

▼Duijn - Blijendaal
▼Duijn - Bonekamp
Duijn - Stam

Kinderen ( children)

  1. Reijer Jacobzn van de Beeck
  2. Arie Jacobzn van Duijn
  3. ▼Pieter Jacobzn van 't Duijn
  4. Cornelis Jacobzn van Duijn

 

.....

Bijzonderheden (particulars)

Jacob Janssz trouwt met Trijntje Reijers, dochter van Reijer Adriaansz Coorffmaker. Uit hun huwelijk worden de kinderen Rejier. Arie, Pieter (onze voorvader) en Cornelis geboren.

In 1620 koopt Jacob een nabij zijn toekomstige duinmeijershuis gelegen stuk land "de Backerscroft", groot 1 morgen ( 0.93 hectare).

Jacob Jansz koopt in 1622 een duinmeiershuis met 2 morgen duinland. geheten de Hogekroft en de Helmkroft, gelegen direct aan de duinen onder Egmond-Binnen nabij de weg naar zee. Ook koopt hij van zijn schoonvader een stuk grond "de Reijerskroft" van 2,5 morgen dat in 1612 in diens bezit was gekomen en direkt naast het duinmeijershuis ligt.

Jacob Jansz koopt verder in 1640 een halve morgen land · Potjeskrof't' en in 1644 nog 1 1/2 morgen zaailand 'De Noorderkroft", gelegen aan de Herenweg ten noorden van boerderij Waterrijk·1

Op 22.7.1654 (nadat zij weduwe is geworden) neemt Trijntje een hypotheek op het huis en land van ƒ 200,- als borg voor haar zoon Cornelis Jacobsz. van Duijn, bode te Egmond Binnen. Op 25.2.1662 wordt er een hypotheek opgenomen op het land genaamd Noordercroft door Cornelis Jacobszn., bode te Egmond Binnen, namens zijn moeder Trijn Reijersdr. die dan in Beverwijk woont. Op 6.8.1662 wordt het duinmeiershuis met erf en land door Reijer Jacobszn Duynmeijer overgedragen aan zijn broer Pieter Jacobszn, onze voorvader.
In 1672 staat het land "Noordercroft" op de naam van de erfgenamen van Trijntje , weduwe van Jacob. Trijntje moet da vóór 1679 overleden zijn, want in 1679 wordt Noordercroft verkocht door de zonen Arie en Pieter.2

1 Jaarboek Oud Castricum, 2007
2Siemon Staphorst, 2005

.....