Toggle Menu

Kinderen / children

  1. Wouter Dirksz (*1751 †1802)
  2. ►▼Hendrik Dirksz
  3. Cornelis Dirksz (*±1755 †1811)
  4. Marijtje Dirks (*±1758 †)
  5. Willem Dirksz (*±1760 †1805)
  6. Marijtje Dirks (*1762 †1817) (zie ►rechtszaak i.c. eis tot schadevergoeding van de dorpsvroedvrouw aan Dirk Duin
  7. Jannetje Dirks (*1764 †1823)
  8. Elisabeth Dirks (*±1765 †1812)
  9. Willemijntje Dirks(*±1770 †1788)
  10. Jan Dirksz (*1772 †1772)

.....

Bijzonderheden / particulars

Elisabeth is geboren in Leende (N.B. - NL).

"Testament 51 (Elisabeth Hendrikse TILENS)
Testament van een persoon, waarin geen making van fidei commis is: hebbende de testatrice, voor 't passeren, mij notaris verklaart beneden de vierduizend guldens gegoed te zijn, en geen ampt of bediening getaxeert in 't amptgeld te bezitten.
Den 19den Juni des jaars 1783 compareerde voor mij Gerrit van der Jagt, openbaar notaris, geadmitteert bij den hove van Holland, Zeeland en Westvriesland, residerende in de stede Beverwijk, Lijsje Hendriks Tilens, weduwe van Dirk Wouterse Duijn, woonende in Breezaap, onder de jurisdictie van Velsen, en teniet doende de acten van uitersten wil die zij zoude mogen hebben gemaakt, verklaarde geen geheugen te hebben der clausul derogatoir of begeerte van onwederroepelijkheid, stellende tot hare erfgenamen hare kinderen en derselver wettige afkomelingen bij plaatsvulling bij paken in gelijke gedeelten.
Voorts begeerde de testatrice dat het in het vermogen van haren zoon Willem Dirks Duijn zal zijn om het huis waarin zij woont, met den opstal, hekken en dammen daaronder begrepen, aan en over te nemen, volgens taxatie van neutrale personen. Sluitende zij uit haren boedel 't gerecht en de weeskamer, op alle plaatsen, speciaal te Velsen.
En stelde zij tot executeurs, voogden en administrateurs hare zoonen Hendrik en Cornelis Dirksz. Duijn, mitsgaders haar overleden mans broeder Jan Wouters Duijn, met alle wettige magt, bijzonder die van assumptie en surrogatie of nevens - en in plaatsstelling, en die van publieke verkooping der goederen.
Gepasseert, praesent Jacob Stuber en Renger Elberts, als getuigen
Leijse Hendrik Tilens , Jacob Stuber, Dit merk x is gestelt voor Renger Elberts, Gerrit van der Jagt . Notaris geovisit()."1

1Bron: Internet dd 2001.11.14

.....