Toggle Menu

Kinderen ( children)

  1. ▼Wouter
  2. Lijsbet (±1705-±1748)
  3. Grietje (vóór 1710-1730)
  4. Pieter (voor 1713-±1750)

 

.....

Bijzonderheden (particulars)

In 1702 koopt Engel een huisje, deels omgeven door duingebied en staande op de grond van de Heer van de Breesaap. "

Opmerking: zijn zoons Wouter en Pieter hadden in 1732 beiden een boerderij ("de Nieuwe Landbouw" en "Weltevreden"3: het is dus niet duidelijk welke boerderij hij in 1702 heeft gekocht.


Engel koopt van Gerrit van Schagenburgh 28.05.1721 een stuk land ter grootte van 2½ morgen, genaamd de Nieuwe Croft voor 300 gulden.
In een transportakte dd.18-5-1729 te Velsen staat vermeld: "Guertie Wouterz, weduwe en boedelhoudster van Engel Pieterzn van Duijn, mitsgaders moeder en voogdesse over de minderjarige kinderen bij den selve verwekt, geassisteert met Pieter Dirkx als haar gecozen voogd, de welke bekende verkogt te hebben aan Gerrit Corver2 een stuk land, genaamt Nieuwe Croft, groot 2,5 morgen.1


1 Jaarboek Oud Castricum
2Gerrit Corver was ambachtsheer van de Breesaap
3 Jan Morren: "Boerderijen in de Breesaap"

.....

28 mei 1721: ►transport van een stuk land "de Nieuwe Croft" aan Engel, verkoopwaarde ƒ300 (koopkrachtwaarde 2017: €8000). Op 18 mei 1729 verkoopt Guurtje (inmiddels weduwe) dit grondstuk aan Gerrit Corver, Heere van Velsen en Santpoort, voor ƒ 260.
28 May 1721: ►transport of a piece of land "Nieuwe Croft" to Engel, sales value ƒ300 (purchasing power 2017: € 8000). On 18 May 1729, Guurtje (now widow) sells this plot to Gerrit Corver, Lord of Velsen and Santpoort, for ƒ 260.
Nakomelingen van ►Jacob Pietersz Duinmeijer uit Egmond-Binnen die zich in de Breesaap hebben gevestigd. Engel en Guurtje hebben zich waarschijnlijk gevestigd na hun huwelijk in 1702 in de boerderij "De Nieuwe Landbouw". Engel is daar in 1727 overleden. Guurtje heeft de boerderijwoning doorverkocht aan hun zoon Wouter in 1728, welke tot 1823 in bezit geweest is van zijn nakomelingen.
Descendants of ►Jacob Pietersz Duinmeijer from Egmond-Binnen who have established themselves in Breesaap. Engel and Guurtje have probably settled after their marriage in 1702 in the farm "De Nieuwe Landbouw". Engel died there in 1727. Guurtje resold the farmhouse to their son Wouter in 1728, which had been in possession of his descendants until 1823.
Guurtje verkoopt aan haar zoon Wouter haar huis in de Breesaap (boerderijwoning "De Nieuwe Landbouw"?). De prijs is een lijfrente op haar leven van ƒ35 per jaar (koopkrachtwaarde 2017: €410). Zie ook de ►transportakte op 30 juni 1728 voor Schout en Schepenen.
Guurtje sells to her son Wouter her house in Breesaap (farm house "The New Agriculture" ?). The prize is an annuity on her life of ƒ35 per year (purchasing power 2017: € 410). See also the ► Transport Act on June 30, 1728 for the magistrate.
 

►TERUG NAAR HET PAAR (►BACK TO THE COUPLE)