Toggle Menu

.....

 

Woonplaats en beroep
( residence and occupation)

Heiloo

 

 

Bijzonderheden
(particulars)

[Bron: TrompHThWW19391117]:

"De zeereis van Rem Jansz. Tromp uit Heiloo
Rem vertrok op 28 mei 1734, als matroos 1) in dienst van der VOC (Kamer Hoorn),  op de "Meerlust" naar Batavia. Zijn maandsalaris ("Gagie") was FL9,==/maand, wat overeenkomt met ca €105,== vandaag de dag. (VOC-duit).Vertrokken werd van de rede van Texel.  Reisnummer: 2954.3 Kapitein was Michiel de Reus. De “Meerlust” mat 600 ton en was gebouwd in 1725 op een werf in Amsterdam, voor de VOC- Kamer Hoorn. Aan boord bevonden zich 98 zeelieden, 49 soldaten, 14 handwerkslieden.. Er waren geen passagiers aan boord.  Op zaterdag 1 januari 1735, (218 dagen na vertrek)  kwam de “Meerlust”aan in Kaap de Goede Hoop2) (“Kaap de goede Hope”). Op maandag 7 februari 1735 (37 dagen na aankomst op “de Kaap”) werden de zeilen gehesen, teneinde de reis te vervolgen  naar de bestemming Batavia, alwaar de “Meerlust”op zondag 29 mei 1735  (111 dagen na vertrek uit “de Kaap”en 366 dagen na vertrek uit Nederland) binnenvoer. Op zaterdag 18 augustus 1736, 813 dagen na indiensttreding, is R.J. Tromp in Azië overleden (officieel: “uitdiensttreding door overlijden”). De thuisreis onder nummer 6959.3 zou hij dus nooit meemaken.  Als bijzonderheid is nog te melden, dat één soldaat tijdens de reis bemanningslid (zeeman) werd. Ook is geboekstaafd dat tussen 21 juni en 30 juni 1735 twee soldaten deserteerden (S. Tiago). Op 25 december 1734 (dus kort voor aankomst op Kaap de Goede Hoop) werd kapitein Michiel de Reus (hij was overleden) op Robben Eiland afgelost door kapitein Dirk Goudberg.
[Bron: Nationaal Archief.VOC archief 1.04.02. inventarisnummer 14413.folio74
DAS – en reisnr: 2954.3]

Notities:
1) : Rem Jansz. Tromp had geen “maandbrief”,  wel een “schuldbrief”. Ook in de 20ste eeuw was bij de Nederlandse koopvaardij de maandbrief (een “echte”) nog in gebruik.  Zie verder: Rem's gegevens als opvarende

2): Kaap de Goede Hoop: werd vanaf 1616 regelmatig aangedaan door schepen op weg naar “de oost”. In 1632 kreeg Jan van Riebeeck opdracht om daar een verversingsstation in te richten: verse voorraden voor de schepen. Het was geen “handelspost”.  Tevens was het ingericht als reparatieplaats. De bewindhebbers wilden door de vestiging het aantal doden als gevolg van ziekten op de schepen zoveel mogelijk terug dringen. Er werden moestuinen aangelegd en een klein hospitaal ingericht, dat echter een gebrekkige behuizing was (het was meer aan het heilzame klimaat te danken dat de zieken hier konden genezen).  De “Tafelbaai” was niet altijd een veilige haven: er zijn daar vele schepen vergaan. Uiteindelijk werd in 1742 verboden de Tafelbaai te gebruiken tussen 15 mei en 15 augustus en was in dat tijdvak de “Valsbaai” (tip: voor oorsprong van deze naam: Google/Wikipedia), ten oosten van “de Kaap”,  verplicht. Vanaf 1794 werd het “tijdvakverbod”uitgebreid van 10 april tot 1 september."

Het artikel Een zeereis naar indie in 18e eeuw van Günter Schilder is in dit verband zéér lezenswaard!

Partner en gezin (partner and family)

ongehuwd (not married)

 

Nakomelingen van (descendants of) Rem Jansz Tromp, status 2017-02-12, gesorteerd per generatie (sorted per generation)

 

Van Rem is niet bekend dat hij kinderen heeft gehad (there are no kinown descendants)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

kinderen en kleinkinderen (klik op het beeld voor een uitvergroting)
children and grand children (click on the image for an enlargement)
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting)
Offspring circle (click on the image for an enlargement)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

inschrijving in het doopregister van Heiloo
uit het scheepssoldijboek van de VOC (uitleg).
Soldijoverzicht in eigen venster.
[Bron: Nationaal Archief, VOC-arcief, Inv.nr. 14413, folio 74]
[Scan geleverd door TrompHThWW19391117]

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)

Tijdlijn van <persoon>

Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) Datum Geschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Rem Tromp ± 06-12-1707  
  1709 Hermanus Boerhaave benoemd tot hoogleraar in botanie en geneeskunde te Leiden
  01-09-1711 Geboorte Willem IV
  1713 Keizer Karel VI vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1713 Vrede van Utrecht , zuidelijke Nederlanden naar Oostenrijk
  25-03-1734 Huwelijk Willem IV en Anna van Hannover
Overlijden Rem Tromp ± 18-08-1736  

TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)